GeoZoo » Zoologia » Ograniczenie populacji
Ograniczenie populacji

Ograniczenie populacji

Ograniczenie populacji to zmniejszenie liczebności jakiegoś organizmu na wskazanym terenie. Populacja zwierząt dopuszczalne jest w wyjątkowych przypadkach. Dotyczy to nadzwyczajnego zagrożenia dla życia, zdrowia bądź gospodarki człowieka wraz z gospodarką łowiecką.

Ograniczenie populacji określone jest dokładnie w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, po nowelizacji. Nadzór nad przestrzeganiem ustawy sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. W sprawowaniu nadzoru mogą pomagać instytucje i organizacje społeczne, których statutowym działaniem jest ochrona zwierząt.

Regulacje prawne

Ograniczenie populacji uregulowane jest w Rozdziale 10 ustawy o ochronie zwierząt. Takie ograniczenia populacji można wprowadzić tylko w niektórych przypadkach. Musi to być zagrożeniem dla ludzi, ich zdrowia, życia czy gospodarki wraz z gospodarką łowiecką.

Ograniczenie populacji następuje w drodze uchwały Sejmiku Wojewódzkiego.

Określi on miejsce, warunki i czas oraz sposoby ograniczenia populacji zwierząt, o jakich mowa jest w ustawie. Przed wydaniem uchwały Sejmik Wojewódzki zasięgnie opinii regionalnej rady ochrony przyrody, Polskiego Związku Łowieckiego i organizacji społecznej, której statutowym działaniem jest ochrona zwierząt.

Działania zapobiegające wałęsaniu się psów na terenie obwodu może podjąć zarządca bądź dzierżawca obwodu łowieckiego poprzez:

  • Odłowienie psa i dostarczenie jego właścicielowi. W przypadku, gdy nie można ustalić właściciela czworonoga jest on dostarczany do schroniska dla zwierząt. Za odłowienie i dostarczenie psa musi zapłacić jego właściciel.
  • Pouczenie właściciela czworonoga o obowiązku sprawowania nad nim właściwej kontroli.

Ograniczenie populacji zwierząt gospodarskich może odbyć się w drodze decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Ma on prawo nakazać zabicie albo ubój zwierząt. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku nie przestrzegania nakazów, zakazów czy ograniczeń ustawy o ochronie zwierząt, co ma na celu zwalczania chorób zakaźnych.

Za zwierzęta gospodarskie poddane ubojowi lub zabite z nakazu powiatowego lekarza weterynarii przysługuje odszkodowanie z budżetu państwa, który przeznaczony jest na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Uśmiercanie zwierząt

Ograniczenie populacji związane jest z uśmiercanie i ubojem zwierząt, które mogą odbywać się tylko w sposób humanitarny. Polegają one na  zadawaniu minimum cierpienia psychicznego i fizycznego. Zezwolenie na zabicie zwierzęcia objętego ochroną gatunkową może odbyć się wyłącznie przy użyciu broni myśliwskiej przez osoby, które posiadają uprawnienia do posiadania tej broni.

Do wydania takiego zezwolenia ma uprawnienie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska bądź regionalny dyrektor ochrony środowiska. Na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii zwierzę może zostać uśmiercone bez zgody właściciela. Reguluje to ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Zwierzę kręgowe w ubojni może zostać zabite tylko po wcześniejszym pozbawieniu świadomości przez osobę, która posiada wymagane kwalifikacje. W ubojni wyodrębnione są pomieszczenia do ogłuszania i wykrwawiania zwierząt. Stworzenia kopytne mogą być uśmiercane po uprzednim pozbawieniu ich świadomości przez doświadczonego ubojowca.

Ograniczenie populacji regulowane jest ustawą o ochronie zwierząt, która reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. Powstała ona w celu poprawienia losu zwierząt. W populacji zwierząt musi zachowana być jej ciągłość i równowaga. Jedne zwierzęta nie powinny nadmiernie zagrażać innym, co stwarza niebezpieczeństwo dla wszystkich żywych organizmów występujących w przyrodzie.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top