GeoZoo » Zoologia » Podatek od psa
Podatek od psa

Podatek od psa

Podatek od psa muszą koniecznie zapłacić posiadacze czworonogów, jeżeli rada gminy nałoży na nich taki obowiązek. Nie wszyscy muszą płacić podatek od posiadania psa. Decyzja w tej sprawie podejmowana jest na poziomie lokalnym w drodze uchwały rady gminy.

Podatek od psa określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatku i opłatach lokalnych. Wytyczne na ten temat zostały zamieszczone w Rozdziale 5 niniejszej ustawy. Posiadacz psa musi zarejestrować go w gminie, gdy ona nałoży na niego obowiązek płacenia podatku od czworonoga. W Polsce podatek od psów obowiązywał do 2007 roku i wpływał do jej budżetu oraz był daniną bezpośrednią. Od dnia 1 stycznia 2008 roku jest opłatą lokalną stanowiącą dochód gminy.

Zasady płacenia podatku od psa

Podatek od psa obowiązuje w niektórych gminach, ponieważ według obowiązujących przepisów rada gminy nie musi go wprowadzić. Opłata pobierana jest od osoby fizycznej, która posiada psa. Oznacza to, że nie musi być to właściciel czworonoga, którego w wielu przypadkach ustalić byłoby trudno. Stawka tego podatku w 2022 roku maksymalnie może wynieść 135 zł rocznie od jednego psa.

Rada gminy może tej opłaty zaniechać bądź ustalić podatek w dowolnej kwocie nieprzekraczającej górnej jego granicy. Została ona ustalona na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.  

Zwolnienie od podatku

Podatek od psa jest jedną z opłat lokalnych. Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności od posiadania psa podjęte zostają przez radę gminy w drodze uchwały.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  • Członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności.
  • Osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa.
  • Osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego.
  • Osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa.
  • Podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Podatek od psa mają obowiązek płacić posiadacze psów na terenie gminy, gdzie ta uchwała weszła w życie. Rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić jeszcze inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych. Górna granica stawki kwotowej podatku od posiadania psa ulega corocznie zmianie. Obecnie w wielu gminach posiadacze psów nie ponoszą już opłat z tego tytułu.


ZOBACZ TAKŻE

Żywienie i zdrowie mastomysy

Żywienie i zdrowie mastomysy

Żywienie i zdrowie mastomysy to podstawa jej funkcjonowania w hodowli i amatorskim chowie. Zwierzęta przy dobrze wyważonej diecie i troskliwej ...
Jak psu założyć kaganiec?

Jak psu założyć kaganiec?

Jak psu założyć kaganiec? Założenie psu kagańca wymaga przygotowania. Należy dostosować go do rozmiaru psiego pyska. Najczęściej kaganiec w miejscach ...
Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu

Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu?

Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu? Niektóre ptaki tracą okresowo zdolność do lotu. Jest to związane z ich naturalnym środowiskiem ...
Najmniejszy gatunek dzikiego kota na świecie

Najmniejszy gatunek dzikiego kota na świecie

Najmniejszy gatunek dzikiego kota na świecie to kotek rudy, który nazywany jest również kotem rdzawym. Należy on do rodziny kotowatych ...
Żywienie i zdrowie ślimaków

Żywienie i zdrowie ślimaków

Żywienie i zdrowie ślimaków wpływa na ich dobrostan. Stanowią one najliczniejszą gromadę mięczaków. Zwierzęta te bytują na lądzie i w ...
Opieka nad gurami olbrzymim

Opieka nad gurami olbrzymim

Opieka nad gurami olbrzymim nie jest skomplikowana, ale wymaga od akwarysty podstawowej wiedzy w temacie zakupionego gatunku. W środowisku naturalnym ...