GeoZoo » Zoologia » Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami według obowiązujących przepisów określa w drodze uchwały gmina. Każdego roku gminy na podstawie uchwały zapobiegają bezdomności zwierząt. Zapewniają też opiekę bezdomnym stworzeniom i organizują ich wyłapywanie. Odławianie bezdomnych zwierząt może jedynie odbywać się na podstawie uchwały gminy.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami zawarty jest w art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, z późniejszymi zmianami. Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu i nabywanie zwierząt na targowiskach, giełdach czy targach. Ponadto ustawa nakłada na ludzi utrzymujących zwierzęta humanitarne ich traktowanie.

Obowiązki gmin

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami obejmuje szereg zadań. Warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt w drodze rozporządzenia określa minister właściwy do spraw administracji publicznej z ministrem właściwym do spraw środowiska. Według ustawy zabronione jest odławianie zwierząt, gdy nie ma miejsca w schronisku.

Jest to możliwe wtedy, gdy stworzenie zagraża ludziom lub zwierzętom. Gminy są zobowiązane określić wysokość środków finansowych i sposób ich wydatkowania do realizacji programu związanego ze zwierzętami bezdomnymi. Każda gmina ma obowiązek przyjęcia programu według obowiązujących zasad.

Zwierzęta bezdomne

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami łączy się z określonymi kosztami. Pokrywane one są ze środków jednostek samorządowych.

Zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe bądź gospodarskie, które:

 • uciekły,
 • porzucił je człowiek,
 • zabłąkały się,
 • nie można ustalić osoby, pod której opieką dotąd pozostawały,
 • nie jest możliwe ustalenie ich właściciela.

Istnieją w Polsce różne stowarzyszenia, fundacje i organizacje, które działają na rzecz zwierząt w potrzebie. Niosą one pomoc niechcianym zwierzętom i bezdomnym. W każdym województwie istnieją schroniska dla zwierząt. W świetle ustawy o ochronie zwierząt schronisko takie to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi. Można tam zaadoptować psa czy kota, które czekają na nowy dom.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Program dla bezdomnych zwierząt

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami podejmowany jest w drodze uchwały rady gminy, każdego roku do dnia 31 marca. Może on także obejmować plan znakowania zwierząt w gminie, sterylizacji lub kastracji z poszanowaniem praw właściciela albo opiekuna zwierząt.

Program taki obejmuje:

 • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach dla zwierząt,
 • opiekę nad kotami żyjącymi na wolności i ich dokarmianie,
 • odławianie bezdomnych zwierząt,
 • obligatoryjną kastrację bądź sterylizację przeprowadzoną w schroniskach dla zwierząt,
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 • usypianie ślepych miotów,
 • wybranie gospodarstwa rolnego, aby zapewnić miejsce zwierzętom gospodarskim,
 • zapewnienie całodobowej opieki lekarza weterynarii w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Projekt programu przygotowuje wójt i daje do zaopiniowania do dnia 1 lutego każdego roku:

 • właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,
 • organizacją społecznym działających na terenie gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
 • zarządcom obwodów łowieckich bądź dzierżawcom, którzy działają na terenie gminy.  

Podmioty te wystawiają opinię o programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w terminie trzech tygodni od dnia otrzymania projektu programu. W przypadku nie wydania opinii w terminie przesłany program zostaje zaakceptowany.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami zapobiega ich bezdomności i należy do zadań własnych gminy. Realizacja niektórych zadań programu może zostać powierzona podmiotowi, który prowadzi schronisko dla zwierząt. Program realizowany jest z funduszu gminy. Zapobieganie bezdomności zwierząt zawarte jest w Rozdziale 2 ustawy dotyczącym zwierząt domowych.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top