GeoZoo » Zoologia » Rejestracja psa
Rejestracja psa

Rejestracja psa

Rejestracja psa dotyczy ras agresywnych i urzędów miast i gmin, gdzie został nałożony podatek za posiadanie czworonoga. Rada Gminy w drodze uchwały określa zasady poboru oraz terminy płatności. Ustala również wysokość stawek opłat określonych w ustawie.

Rejestracja psa może być również dobrowolna w przypadku czworonogów z chipem. Można jej dokonać w Centralnej Bazie Danych Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie (CBDZOE). Zapewni to podopiecznemu bezpieczeństwo w przypadku zaginięcia. W bazie umieszczane jest zdjęcie i krótki opis zwierzęcia, imię i nazwisko właściciela oraz numer chipa.

Opłata i rejestracja psa

Rejestracja psa jest obowiązkowa w urzędzie w przypadku nałożeniu opłaty od posiadanego czworonoga. Rada Gminy może podjąć uchwałę dotyczącą opłaty od posiadania psów lub z niej zrezygnować na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (art. 1 pkt 7, art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f).

Właściciel psa jest zobowiązany zgłosić posiadanie psa do dwóch miesięcy od jego narodzin lub kupna. W urzędzie nie jest pobierana opłata za rejestrację psa, tylko opłata za jego posiadanie. Stawka za jednego psa w 2022 roku nie może przekroczyć 100,00 zł rocznie. Oznacza to, że każda gmina może ustalić inną opłatę w granicach wyżej podanej kwoty.

Rejestracja psa może być dokonana w urzędzie lub przez Internet, podając poniższe dane:

 • DANE WŁAŚCICIELA PSA:
  • imię i nazwisko
  • adres
  • telefon
  • adres mailowy
 • DANE PSA:
  • imię i płeć psa
  • datę urodzenia psa
  • rasę i wygląd psa
  • datę ostatniego szczepienia przeciwko wściekliźnie

Rejestracja psa nie dotyczy wszystkich posiadaczy czworonogów. Niektórzy opiekunowie są z tego zwolnieni na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z mocy uchwały Rady Gminy mogą być również zwolnione dodatkowo osoby posiadające psa, np. ze schroniska, chirurgicznie wykastrowanego albo wysterylizowanego czy z chipem.

Na mocy ustawy z opłat zwolnieni są:

 • Członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych. Zwolnione są także osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności.
 • Osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa. 
 • Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego.
 • Osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa.
 • Podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Agresywne rasy psów

Rejestracja psa rasy agresywnej jest w Polsce obowiązkiem. Agresywnerasy psów wyszczególnione zostały w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 roku. W Rozporządzeniu uwzględniono również warunki wydawania zezwoleń. Do czworonogów agresywnych zaliczono 11 psich ras.

Rozporządzenie wydane zostało na podstawie ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku, w której zawarte są przepisy prawne, dotyczące chowu i hodowli psów ras uznawanych za agresywne. Bez odpowiedniego zezwolenia nie można hodować ani trzymać tych zwierząt. Za zezwolenie uiszcza się opłatę skarbową.

Hodowanie agresywnych ras psów bez zezwolenia grozi aresztem lub grzywną za wykroczenie. Może być również przepadek zwierzęcia. Agresywne rasy psów mogą być hodowane lub utrzymywane po wydaniu zezwolenia przez: wójta, burmistrza czy prezydenta właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli czy trzymania psów.

Zezwolenie takie wydawane jest na wniosek osoby zainteresowanej utrzymywaniem lub prowadzeniem hodowli psów „groźnych”. Właściciel lub opiekun psa jest zobowiązany zgłosić organowi, który wydał zezwolenie, o zmianie adresu zamieszkania, zbyciu psa bądź jego śmierci.

W wykazie 11 ras psów, które uznawane są za agresywne znajdują się:

 • Amerykański Pit Bull Terrier
 • Pies z Majorki czyli Perro de Presa Mallorquin
 • Buldog amerykański.
 • Dog argentyński
 • Pies kanaryjski czyli Perro de Presa Canario
 • Tosa Inu czyli jest to Japan Mastiff, Nippon Mastiff
 • Rottweiler
 • Akbash Dog
 • Anatolian Karabash
 • Moskiewski stróżujący
 • Owczarek kaukaski

Rejestracja psa rasy obowiązuje rasy agresywne, co wiąże się z wydaniem zezwolenia. Czworonogi uznawane za niebezpieczne powinny być szkolone przez doświadczonych trenerów. Nie dopuszczalne jest prowadzenie tresury psa w celu zwiększenia jego agresywności. Nie we wszystkich polskich gminach wprowadzona jest opłata od psa. Oznacza to, że w tych gminach rejestracja psa nie jest obowiązkowa.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]