GeoZoo » Zoologia » Zwierzęta domowe
Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe to stworzenia, które tradycyjnie mieszkają z człowiekiem w jego domu. Mogą również przebywać w innym pomieszczeniu spełniającym określone wymogi. Zwierzęta te utrzymywane są przez człowieka w charakterze jego towarzysza.

Zwierzęta domowe maja prawo przebywać w najbliższym otoczeniu człowieka i często uważane są za członków rodziny. Prawa zwierząt domowych określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. W Rozdziale 2 ustawy zostały zawarte zasady postępowania ze zwierzętami domowymi. Mowa jest w nim o humanitarnym traktowaniu zwierzęcia poprzez uwzględnienie jego potrzeb, opieki i ochrony.

Ludzkie obowiązki

Zwierzęta domowe utrzymywane przez człowieka muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki do życia. Zwierzę należy umieścić w pomieszczeniu chroniącym je przed upałami, zimnem i opadamy atmosferycznymi. Powinno mieć ono dostęp do światła dziennego i swobodnie zmieniać pozycję ciała. Poza tym każde zwierzę powinno posiadać nieprzerwany dostęp do wody i odpowiednią karmę. 

Zwierzęta domowe nie wolno trzymać na uwięzi  krótszej niż 3 metry i w sposób stały dużej niż 12 godzin. Obowiązkiem człowieka, który napotka porzuconego kota lub psa jest powiadomienie o tym schronisko dla zwierząt, Policję lub straż gminną. Pies trzymany na uwięzi nie może doznawać uszkodzenia ciała lub zostać pozbawiony możliwości swobodnego ruchu.

Niektóre zwierzęta domowe potrzebują zezwolenia

Zwierzęta domowe to istoty żyjące, które cierpią podobnie, jak człowiek. Utrzymywanie psa rasy agresywnej lub prowadzenie hodowli wymaga zezwolenia wydanego przez wójta. Pies nie może być utrzymywany w warunkach zagrażających zwierzętom i ludziom. W takim przypadku nie wydaje się zezwolenia lub wydane cofa.

Zezwolenie może cofnąć lub dokonać w nim zmiany wójt właściwy ze względu na miejsce utrzymywania psa lub prowadzenie hodowli. W sprawie wydania lub cofnięcia zezwolenia wydawana jest decyzja administracyjna. Wykaz psów uznawanych za agresywne wydawany jest w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Obowiązujące zakazy

Zabronione jest wprowadzanie do obrotu i nabywanie zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach. Psy i koty nie można wprowadzać do obrotu i nabywać poza miejscem ich chowu i hodowli. Nie można prowadzić targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych.

Zabronione jest również rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych.

Pies nie powinien biegać bez kontroli człowieka za wyjątkiem ogrodzonego terenu prywatnego. Psy i koty można nabywać od organizacji społecznych i podmiotów, które prowadzą schroniska dla zwierząt. Statutowym celem działania tych organizacji musi być ochrona zwierząt.

Zwierzęta domowe

Zapobieganie bezdomności zwierząt

Zwierzęta domowe powinny mieć zapewnioną odpowiednią opiekę, a porzucone objęte ochroną. Do zadań własnych gminy należy zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie. W drodze rozporządzenia określane są zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt. Zabronione jest odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt.

Na podstawie uchwały rady gminy odławiane są bezdomne zwierzęta. Prowadzić schroniska dla zwierząt i zapewnić im opiekę mogą organizacje społeczne pod warunkiem, że ich statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Organizacje te działają w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Zwierzęta domowe które stały się stworzeniami bezdomnymi lub urodziły się dzikie chronione są przez gminę.

Program opieki nad zwierzętami domowymi i zapobiegania bezdomności zwierzą obejmuje następujące zagadnienia:

  • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca  w schroniskach dla zwierząt,
  • odławianie bezdomnych zwierząt,
  • opiekę nad dzikimi kotami w raz z ich dokarmianiem,
  • poszukiwanie opiekunów dla bezdomnych zwierząt,
  • obligatoryjną kastrację lub sterylizację zwierząt w schroniskach,
  • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
  • usypianie ślepych miotów.

Zwierzęta domowe należy traktować w sposób humanitarny. Każde zwierzę zdolne jest do odczuwania cierpienia, ponieważ jest istotą żyjącą. Stworzeniom towarzyszącym człowiekowi należy się szacunek i dobre traktowanie. Ustawa o ochronie zwierząt powstała w celu poprawieniu losu zwierząt. Nie jest jednak przestrzegana przez wszystkich ludzi, którzy trzymają w domu zwierzęta domowe lub prowadzą hodowlę.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top