GeoZoo » Zoologia » Hodowla żółwi
Hodowla żółwi

Hodowla żółwi

Hodowla żółwi wymaga przestrzegania przepisów prawnych, które obowiązują w Polsce. Zgłoszenie do rejestru spoczywa na każdym posiadaczu okazu podlegającego rejestracji. Za posiadacza żółwia uważany jest jego właściciel i każdy, kto ma tytuł prawny do władania tym zwierzęciem.

Hodowla żółwi jest wspaniałym i pełnym wyzwań hobby. Polecana jest miłośnikom gadów, którzy posiadają wystarczający zasób wiedzy w zakresie stylu życia tych zwierząt. Posiadanie żółwi reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Na podstawie art. 64 niniejszej ustawy posiadacz żywych zwierząt wymienionych w załączniku A i B jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru. Załączniki te dołączone są do Rozporządzenia Rady WE nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory.

Przykładowe gatunki żółwi wymagające rejestracji

Hodowla żółwi nie jest trudna, ale wymaga wiedzy i zaangażowania. Rejestracja tych zwierząt egzotycznych jest przejrzysta, jeżeli poznamy obowiązujące przepisy. Wystarczy zarejestrować w terminie żółwie i wnieść związane z nimi opłaty.

Istnieją w związku z tym trzy rodzaje wniosków:

 • wniosek o wpis do rejestracji,
 • wniosek o zmianę danych w rejestrze,
 • wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt.

Wybrane gatunki żółwi, które podlegają rejestracji według Rozporządzenia Komisji WE:

 • żółw azjatycki,
 • żółw bagienny,
 • żółw brunatny,
 • żółw centkowany,
 • żółw diamentowy,
 • żółw egipski,
 • żółw filipiński,
 • żółw grecki,
 • żółw gwiaździsty,
 • żółw kanciasty,
 • żółw lamparci,
 • żółw leśny,
 • żółw malowany,
 • żółw norowy,
 • żółw obrzeżony,
 • żółw olbrzymi,
 • żółw pawiooki,
 • żółw skórzasty,
 • żółw stepowy,
 • żółw szylkretowy,
 • żółw zatokowy,
 • żółw ząbkowany,
 • żółw zielony,
 • żółw żółtogłowy.

Hodowla żółwi

Procedury rejestracyjne żółwi

Hodowla żółwi wymaga odpowiedniego przygotowania i kupienia pomieszczenia dla naszego podopiecznego. Zwierzęta te najlepiej czują się w odpowiednio dużym terrarium. Żółwie należy zarejestrować  w Biurze Ochrony Środowiska we właściwym urzędzie.

Brane jest pod uwagę miejsce hodowli bądź przetrzymywania tych gadów. W związku z rejestracją trzeba złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami w terminie 2 tygodni od dnia powstania tego obowiązku.

Do wniosku powinny zostać dołączone:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia żółwia.
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wpis do rejestracji zwierząt lub o zmianie w rejestrze czy wykreśleniu z rejestru zwierząt.

Dodatkowymi dokumentami dołączonymi do wniosku są:

 • Tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego w przypadku składania obcojęzycznego dokumentu, który stwierdza legalność pochodzenia żółwia. Dokument wystawiony jest przez hodowców z terenu Unii Europejskiej.
 • Pełnomocnictwo związane z rejestracją żółwi albo upoważnienie do odbioru zaświadczenia.
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa, żądania wydania zaświadczenia, o zmianie danych zawartych w rejestrze albo o wykreśleniu żółwi z rejestru. 

Rejestracja żółwia jako zwierzęcia egzotycznego lub jego wykreślenie z rejestru obowiązuje:

 • z dniem nabycia lub zbycia żółwia,
 • z dniem wejścia w posiadanie żółwia,
 • z dniem wwozu do Polski lub wywozu za granicę naszego kraju,
 • z dniem utraty bądź śmierci żółwia.

Ze zgłaszania do rejestru oprócz ogrodów zoologicznych i czasowego przetrzymywania żółwi w związku z ich leczeniem czy rehabilitacją zwolnione są:

 • Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, dotyczącą handlu żywymi żółwiami gatunków chronionych na podstawie przepisów zawartych w art. 61 ust. 1. Według tego przepisu prawnego organem zarządzającym w sprawie ochrony handlem gatunków dzikiej fauny i flory jest minister właściwy do spraw środowiska. Natomiast organ naukowy to Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

Hodowla żółwi

Opłata skarbowa za wpis żółwia

Hodowla żółwi i ich rejestracja wymaga dokonania odpowiednich opłat. Reguluje to ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Koszty związane z rejestracją, zmianami i wykreśleniem z rejestru ponosi prowadzący hodowlę lub posiadacz żółwia.

Opłacie skarbowej podlega:

 • Wpis do rejestru żółwi od każdego gatunku w kwocie 26 zł. Za wydane zaświadczenie związane z rejestracją nie ponosi się żadnych kosztów.
 • Zaświadczenie wydane o dokonaniu zmiany danych zawartych w rejestrze bądź wykreślenia żółwia z rejestru w kwocie 17 zł. Za dokonanie zmiany w rejestrze i wykreślenie zwierzęcia z rejestru nie ponosi się żadnych kosztów.
 • Złożone pełnomocnictwo tytułem pełnomocnik-pełnomocnictwo w kwocie 17 zł.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi w razie niedokonanego wpisu w rejestrze lub niewydanego zaświadczenia. Zwrot opłaty następuje na wniosek posiadacza żółwia, złożony bezpośrednio w urzędzie albo listownie. Za rejestrem należy poczekać do 1 miesiąca, a za wydaniem zaświadczenia do 1 tygodnia.

Zwolnienia z opłaty skarbowej

Hodowla żółwi nie zawsze wymaga rejestracji. Przed nabyciem wymarzonego gatunku należy sprawdzić czy znajduje się on w jednym z dwóch załączników A lub B, które dołączone są do Rozporządzenia Rady WE nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory.

Z opłaty skarbowej zwolnieni są:

 • Jednostki budżetowe.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Organizacje pożytku publicznego, które składają wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt albo wnoszą o wydanie zaświadczenia. Musi to być związane z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • Osoby, które składają wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt, jeżeli przedłożą zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 • Osoby, które udzielają pełnomocnictwa: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu albo rodzeństwu.

Podsumowując hodowla żółwi polega na wiedzy i doświadczeniu ich opiekuna. Posiadacz żółwia, który nie poinformuje właściwy urząd o zmianie jaka zaszła w związku z posiadaniem zwierzęcia, podlega karze aresztu lub grzywny zgodnie z art. 127 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody. Może być też przepadek zwierzęcia. Dotyczy to zmiany miejsca pobytu, sprzedaży czy śmierci żółwia.