GeoZoo » Zoologia » Jak założyć hodowlę zwierząt?
Jak założyć hodowlę zwierząt?

Jak założyć hodowlę zwierząt?

Jak założyć hodowlę zwierząt? Założenie hodowli zwierząt wymaga wiedzy i zaangażowania. Nie każdy nadaje się do tego biznesu. Zakładając hodowlę trzeba być przede wszystkim miłośnikiem zwierząt. Nie tylko je podziwiać, ale również znać się na ich potrzebach i lubić z nimi przebywać.  

Jak założyć hodowlę zwierząt? Nie wszyscy nadają się do prowadzenia hodowli zwierząt. Satysfakcję i zadowolenie z tego biznesu osiągają głównie ludzie zainteresowani światem fauny i ich pasjonaci. Koszt hodowli może być różny, w zależności od tego jakie zwierzęta będą hodowane. Stworzeniom trzeba zapewnić zbilansowaną dietę i odpowiednie warunki bytowania oraz opiekę weterynaryjną.

Hodowla zwierząt domowych

Jak założyć hodowlę zwierząt? Najbardziej popularnymi i najczęściej hodowanymi zwierzętami są pies i kot. Często w Polsce hodowane są ptaki, gdzie miejsce czołowe zajmują papugi i kanarki. Poza tym zakładane są hodowle gryzoni, gadów z rodziny kameleonowatych, płazów czy węży i pajęczaków. Rozpowszechniona jest również hodowla ryb ozdobnych.

Decydując się na założenie hodowli zwierząt trzeba liczyć się z niemałymi kosztami i należy stworzyć podopiecznym dobre warunki do życia. Wszystkie trzymane zwierzęta powinny mieć zapewnioną podstawową opiekę hodowcy i specjalistyczną lekarza weterynarii. Mniejsze zwierzęta, takie jak: koty, małe psy, ryby akwariowe, nieduże gryzonie i ptaki można hodować w bloku w dosyć dużym mieszkaniu.

Hodowla dużych czy olbrzymich zwierząt wymaga posiadania domu z ogrodem. Założenie hodowli zwierząt wiąże się również z ich rozmnażaniem. Nie tylko należy posiadać wiedzę na temat określonego gatunku, ale także przydatne jest doświadczenie. W takim przypadku poza szkoleniami i fachową lekturą warto skorzystać z porady doświadczonych hodowców.

Satysfakcją dla właścicieli jest zdrowe potomstwo hodowanych zwierząt. Dobra renoma hodowli to sukces hodowlany, przynoszący zyski. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że niesprzedanymi zwierzętami trzeba się nadal opiekować. Hodowla zwierząt to duża odpowiedzialność. Reguluje ją ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

Jak założyć hodowlę zwierząt?

Często zakładane są hodowle różnych ras psów i kotów. Psy dużych i olbrzymich ras są kosztowne w utrzymaniu i trzeba stworzyć im odpowiednie warunki bytowania. Hodowla psów rasowych musi być zarejestrowana w Związku Kynologicznym. Natomiast hodowla kotów rasowych powinna zostać zarejestrowana w Związku Felinologicznym.

W poczet członków Związku Kynologicznego i Związku Felinologicznego przyjmowany  jest ten, kto cechuje się miłością do zwierząt i pragnie prowadzić hodowle w poszanowaniu praw zwierząt. Pies leśny i niektóre gatunki kotów, np. kot Iriomote, wymagają rejestracji w Starostwie Powiatowym, jako zwierzęta egzotyczne.  

Jak założyć hodowlę zwierząt?

Hodowla zwierząt egzotycznych

Jak założyć hodowlę zwierząt? Hodowla zwierząt egzotycznych rządzi się innymi prawami niż posiadanie zwierząt domowych. Na przykład w Polsce istnieje obowiązek pisemnego zgłoszenia do rejestracji zwierząt egzotycznych. Reguluje to ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Należy tego dokonać zgodnie z art. 64 ustawy.

Dotyczy to zwierząt wymienionych w załączniku A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory. Zaliczone są do nich płazy, gady, ptaki i ssaki. Rejestr prowadzi starosta ze względu na miejsce prowadzenia hodowli. Rejestracji należy dokonać w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

W Polsce organem zarządzającym w celu ochrony gatunków dzikich fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi jest minister właściwy do spraw środowiska. Natomiast organem naukowym w rozumieniu tych przepisów Rady (WE) nr 338/97 jest Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

Rejestr zwierząt egzotycznych powinien zawierać:

 • datę dokonana wpisu, dokonania zmiany danych wpisowych do rejestru i wykreślenia z rejestru,
 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę posiadacza albo prowadzącego hodowlę,
 • adres miejsca przetrzymywania zwierząt bądź prowadzenia hodowli,
 • liczbę posiadanych albo hodowlanych zwierząt,
 • nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeśli polska nazwa istnieje,
 • datę i miejsce przyjścia zwierzęcia na świat,
 • datę wejścia w posiadanie zwierzęcia i źródło jego pochodzenia,
 • płeć zwierzęcia, jeśli można ją ustalić,
 • opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeśli jest oznakowane,
 • cel przetrzymywania albo hodowania zwierzęcia,
 • numer i datę wydania:
 • zezwolenia na import zwierzęcia do kraju lub
 • zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, lub
 • dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, który potwierdza urodzenie zwierzęcia w hodowli, lub
 • innego dokumentu, który stwierdzi legalność pochodzenia zwierzęcia.

Hodowca zwierząt egzotycznych jest zobowiązany zgłosić do rejestru lub wykreślić z rejestru zwierzę z dniem:

 • nabycia lub zbycia,
 • wwozu do kraju,
 • wywozu za granicę państwa,
 • wejścia w posiadanie,
 • utraty lub śmierci.

Wpis do rejestru potwierdzony jest przez starostę wydaniem zaświadczenia. Koszty związane ze znakowaniem zwierzęcia zgodnie z przepisami pokrywa hodowca.

Związek zgłoszenia do rejestru zwierząt egzotycznych nie dotyczy:

 • ogrodów zoologicznych,
 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie obowiązujących przepisów,
 • czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji,
 • Centralnego Azylu dla Zwierząt, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Kto nie zgłasza do rejestru posiadanych bądź hodowlanych zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami podlega karze aresztu albo grzywny na podstawie art. 127 pkt 3 niniejszej ustawy. Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada  2006 roku o opłacie skarbowej wynosi 26 zł.

Rejestracji podlega wiele zwierząt egzotycznych.

Do znanych lub najczęściej hodowanych należą:

 • papugi za wyjątkiem papużek falistych, nimf i aleksandretty obrożnej,
 • gwarek czczony z rzędu wróblowych i rodziny szpakowatych,
 • gołąb zbroczony z rzędu gołębiowych i rodziny gołębiowatych,
 • żółwie: grecki, egipski, stepowy, lamparci, diamentowy,
 • koń Przewalskiego z rzędu nieparzystokopytnych i rodziny koniowatych,
 • nieświszczuk meksykański z rzędu gryzoni i rodziny wiewiórkowatych,
 • wiewiórka szara z rzędu gryzoni i rodziny wiewiórkowatych,
 • kameleony,
 • legwany, warany,
 • węże boa i pytony,
 • pająki ptaszniki,
 • skorpiony.

Jak założyć hodowlę zwierząt? Na niektóre ptaki czy gryzonie  z rodziny myszowatych również trzeba mieć zezwolenie. Na przykład wiele zwierząt egzotycznych wymaga rejestracji w Starostwie Powiatowym. Przede wszystkim na hodowle i handel gatunków inwazyjnych trzeba uzyskać Zezwolenie Regionalne Dyrektora Ochrony Środowiska. Dlatego doskonałym przykładem jest żółw ozdobny z rodziny żółwi błotnych.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top