GeoZoo » Zoologia » Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych
Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych

Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych

Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych dotyczy zasad humanitarnej ochrony drobiu w Polsce. Hodowla zwierząt to sfera działalności człowieka, która związana jest głównie z utrzymaniem i reprodukcją zwierząt. Cały proces odbywa się od udomowienia do zwiększania użyteczności zwierząt.

Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych oparte są na prawnych formach ochrony dobrostanu drobiu w świetle ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Sprawy z zakresu hodowli i zachowania zasobów genetycznych zwierząt reguluje również ustawa z dnia 10 grudnia 2020 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Ustawy muszą działać zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców. Zasady postępowania ze zwierzętami gospodarskimi zawarte zostały w rozdziale 3 ustawy o ochronie zwierząt.

Obowiązki hodowców

Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych dotyczy zapewnienia tym zwierzętom odpowiednich warunków do życia. Kury należy umieścić w pomieszczeniu chroniącym je przed upałami, zimnem, urazami i opadamy atmosferycznymi.

Powinny mieć one dostęp do światła dziennego i swobodnie zmieniać pozycję ciała. Poza tym każde zwierzę powinno posiadać nieprzerwany dostęp do czystej i świeżej wody oraz odpowiednią karmę. Muszą mieć również zapewnioną opiekę i odpowiednie warunki do życia.

Warunki w hodowli nie mogą powodować uszkodzeń ciała, urazów czy innych podobnych cierpień. Osoby utrzymujące kury ozdobne są zobowiązane przechowywać dokumentację weterynaryjną przez okres 3 lat. Dotyczy ona przebiegu leczenia i dokonanych zabiegów wraz z padłymi zwierzętami.

Prace hodowlane

Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych dotyczą ogółu zasad przedstawiających stosunek hodowcy do tych zwierząt. Humanitarne traktowanie zwierząt polega na uwzględnieniu ich potrzeb, opieki i ochrony. Kury ozdobne zaliczane są do zwierząt gospodarskich, które tradycyjnie mieszkają w obrębie gospodarstw rolnych.

Zwierzęta gospodarskie rozumiane są według przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Nie zamieszkują one wraz z człowiekiem w domu. Kury ozdobne mają prawo przebywać w specjalnie przeznaczonych do tego pomieszczeniach czyli kurnikach.

Do prac hodowlanych zaliczono:

 • wybór zwierząt do reprodukcji,
 • oznakowanie zwierząt,
 • kontrola użytkowności,
 • ocena wartości hodowlanej,
 • selekcja zwierząt,
 • przemyślany dobór hodowlany zwierząt na rodziców kolejnego pokolenia potomnego.

W praktyce w hodowli zwierząt można wyodrębnić:

 • stada zarodowe, które hodują zwierzęta o najwyższych wartościach genetycznych cech doskonalonych,
 • stada reprodukcyjne czyli rozmnażające zwierzęta hodowlane, które przeznaczone są do stad towarowych.

Hodowla kur ozdobnych

Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych to takie same zasady, jakie obowiązują dla zwierząt gospodarskich. Wymagają od hodowcy określonej wiedzy i zaangażowania. Warto jest skorzystać z pomocy doświadczonych hodowców drobiu. Przepisy prawne w Polsce na podstawie obowiązujących ustaw regulują organizację i rozród  zwierząt gospodarskich.

Poza tym ustawy regulują także sprawy z zakresu:

 • zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich,
 • oceny wartości użytkowej zwierząt i ich oceny genetycznej,
 • prowadzenia rejestrów hodowlanych,
 • prowadzenia ksiąg hodowlanych,
 • kontroli nad hodowlą i rozrodem zwierząt hodowlanych.

Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych w świetle ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich to zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedziczenia zwierząt. W zakres tych czynności wchodzi ocena wartości użytkowej i ocena genetyczna zwierząt gospodarskich, selekcja i dobór osobników do kojarzenia.

Kury ozdobne to istoty żyjące, które cierpią podobnie, jak człowiek. Wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej innowacyjnej technologii chowu zwierząt, wymaga uzyskania zezwolenia. Wydaje je marszałek województwa, potwierdzającego zastosowanie nowej technologii, zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy o ochronie zwierząt.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja Weterynaryjna, z którą mogą współdziałać organizacje społeczne. Ich statutowym celem działania musi być ochrona zwierząt. Natomiast kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy odbywa się na podstawie rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku „Prawo przedsiębiorców”.

Przepisy porządkowe i uchwały w gminach

Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych regulują również przepisy gminne. Poza tym przepisy prawne w Polsce nie do końca przychylne są hodowcom drobiu. Istnieją tereny produkcji rolniczej i obszary wyłączone z produkcji rolniczej. Decydując się na prowadzenie hodowli kur ozdobnych, należy wpierw zapoznać się z przepisami prawnymi w gminie.

Regulaminy utrzymywania czystości i porządku na terenie miast również różnią się od siebie. Jest to uzależnione od uchwał podjętych w danej gminie. Mogą zostać wprowadzone pewne ograniczenia dotyczące hodowli drobiu. Mniejsze miasta również mogą mieć swoje odrębne przepisy, zwłaszcza gdy mają nadany status uzdrowiska.

W większych miastach stawiane są często wymogi kupienia kurnika z wybiegiem lub wolierą. Niekiedy hodowla drobiu jest możliwa na posesji budynków jednorodzinnych, których powierzchnia działki wynosi co najmniej 1000 m2. Oznacza to, że hodowla kur ozdobnych nie może być szkodliwa dla środowiska ani uciążliwa dla mieszkańców.

Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych należy przestrzegać w oparciu o obowiązujące w Polsce ustawy. Powstały one w celu poprawienia losu zwierząt. Hodowla zwierząt wiąże się z wysokimi kosztami i dużą odpowiedzialnością. Satysfakcją dla właścicieli jest zdrowe potomstwo hodowanych kur ozdobnych. Dobra renoma hodowli to sukces hodowlany, przynoszący zyski.

Scroll to Top