GeoZoo » Zoologia » Rejestracja zwierząt egzotycznych
Rejestracja zwierząt egzotycznych

Rejestracja zwierząt egzotycznych

Rejestracja zwierząt egzotycznych regulowana jest w Polsce przez przepisy prawne. Obowiązek zgłoszenia do rejestru spoczywa na każdym posiadaczu okazu podlegającego rejestracji. Za posiadacza zwierzęcia uważany jest jego właściciel i każdy, kto ma tytuł prawny do władania tym zwierzęciem.

Rejestracja zwierząt egzotycznych reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Na podstawie art. 64 niniejszej ustawy posiadacz żywych zwierząt wymienionych w załączniku A i B ma obowiązek pisemnego zgłoszenia ich do rejestru. Załączniki te dołączone są do Rozporządzenia Rady WE nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory.

Przykładowe zwierzęta podlegające rejestracji

Rejestracja zwierząt egzotycznych nie jest skomplikowana, a reguły postępowania są przejrzyste. Wystarczy dokonać rejestracji w terminie i wnieść związane z tym opłaty. Istnieją trzy rodzaje wniosków związanych ze zwierzętami egzotycznymi:

 • wniosek o wpis do rejestracji,
 • wniosek o zmianę danych w rejestrze,
 • wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt.

Wybrane gatunki zwierząt podlegające rejestracji według Rozporządzenia Komisji WE:

 • Papugi – wszystkie amazonki, ary, kakadu, rozelle i żako i wiele innych z wyłączeniem nimf, papużek falistych i aleksandretty obrożnej.
 • Żółwie – żółw azjatycki, żółw bagienny, żółw brunatny, żółw centkowany, żółw diamentowy, żółw egipski, żółw filipiński, żółw grecki, żółw gwiaździsty, żółw kanciasty, żółw lamparci, żółw leśny, żółw malowany, żółw norowy, żółw obrzeżony, żółw olbrzymi, żółw pawiooki, żółw skórzasty, żółw stepowy, żółw szylkretowy, żółw zatokowy, żółw ząbkowany, żółw zielony, żółw żółtogłowy i wiele innych. 
 • Wszystkie kameleony.  
 • Legwany, warany.
 • Węże boa i pytony.
 • Pająki ptaszniki.
 • Skorpiony.

Rejestracja zwierząt egzotycznych

Procedury związana z rejestrem

Rejestracja zwierząt egzotycznych dokonywana jest w Biurze Ochrony Środowiska we właściwym urzędzie. Brane jest pod uwagę miejsce hodowli albo przetrzymywania zwierząt. W związku z tym należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami w terminie 2 tygodni od dnia powstania tego obowiązku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kopię dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wpis o rejestracji zwierząt lub o zmianie w rejestrze czy wykreśleniu z rejestru zwierząt.

Dodatkowe dokumenty dołączane do wniosku:

 • Tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego w przypadku składania obcojęzycznego dokumentu, który stwierdza legalność pochodzenia zwierzęcia. Dokument wystawiony jest przez hodowców z terenu Unii Europejskiej.
 • Pełnomocnictwo związane z rejestracją zwierząt albo upoważnienie do odbioru zaświadczenia.
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa żądania wydania zaświadczenia, o zmianie danych zawartych w rejestrze albo o wykreśleniu zwierząt z rejestru. 

Rejestracja zwierząt egzotycznych lub ich wykreślenie z rejestru obowiązuje:

 • z dniem nabycia lub zbycia zwierząt,
 • z dniem wejścia w posiadanie zwierzęcia,
 • z dniem wwozu do Polski lub wywozu za granicę naszego kraju,
 • z dniem utraty bądź śmierci zwierzęcia.

Zwolnienia z obowiązku rejestracji zwierząt

Rejestrację zwierząt egzotycznych prowadzi starosta ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt bądź prowadzenia ich hodowli. Wydane zaświadczenie potwierdza wpis do rejestru. Obowiązek zgłoszenia do rejestru bądź wykreślenia z rejestru powstaje w dniu nabycia lub zbycia zwierzęcia.

Ze zgłaszania do rejestru zwolnione są:

 • Ogrody zoologiczne.
 • Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, dotyczącą handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów zawartych w art. 61 ust. 1. Według tego przepisu prawnego organem zarządzającym w sprawie ochrony handlem gatunków dzikiej fauny i flory jest minister właściwy do spraw środowiska. Natomiast organ naukowy to Państwowa Rada Ochrony Przyrody.
 • Czasowe przetrzymywanie zwierząt w związku z ich leczeniem i rehabilitacją.

Rejestracja zwierząt egzotycznych

Opłata skarbowa za dokonany wpis

Rejestracja zwierząt egzotycznych wymaga dokonania odpowiednich opłat, które reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Koszty związane z rejestracją, zmianami i wykreśleniem z rejestru ponosi prowadzący hodowlę lub posiadacz zwierzęcia.

Opłacie skarbowej podlega:

 • Wpis do rejestru zwierząt od każdego gatunku w kwocie 26 zł. Za wydane zaświadczenie związane z rejestracją nie ponosi się żadnych kosztów.
 • Zaświadczenie wydane o dokonaniu zmiany danych zawartych w rejestrze bądź wykreślenia zwierząt z rejestru w kwocie 17 zł. Za dokonanie zmiany w rejestrze i wykreślenie zwierząt z rejestru nie ponosi się żadnych kosztów.
 • Złożone pełnomocnictwo tytułem pełnomocnik-pełnomocnictwo w kwocie 17 zł.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi w razie niedokonanego wpisu w rejestrze lub niewydanego zaświadczenia. Zwrot opłaty następuje na wniosek posiadacza zwierzęcia, złożony bezpośrednio w urzędzie albo listownie. Za rejestrem należy poczekać do 1 miesiąca, a za wydaniem zaświadczenia do 1 tygodnia.

Zwolnienia z opłaty skarbowej

Rejestracja zwierząt egzotycznych  nie dotyczy wszystkich gatunków. Przed nabyciem zwierzęcia egzotycznego należy sprawdzić czy znajduje się ono w jednym z dwóch załączników A lub B, które dołączone są do Rozporządzenia Rady WE nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory.

Z opłaty skarbowej zwolnieni są:

 • Jednostki budżetowe.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Organizacje pożytku publicznego, które składają wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt albo wnoszą o wydanie zaświadczenia. Musi to być związane z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • Osoby, które składają wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt, jeżeli przedłożą zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 • Osoby, które udzielają pełnomocnictwa: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu albo rodzeństwu.

Podsumowując rejestracja zwierząt egzotycznych powinna być dokonana w określonym terminie. Posiadacz zwierzęcia, który nie poinformuje właściwy urząd o zmianie jaka zaszła w związku z posiadaniem zwierzęcia, podlega karze aresztu lub grzywny zgodnie z art. 127 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody. Może być też przepadek zwierzęcia. Dotyczy to zmiany miejsca pobytu, sprzedaży czy śmierci zwierzęcia.

Scroll to Top