GeoZoo » Zoologia » USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT
Ustawa o ochronie zwierząt

USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT

Ustawa o ochronie zwierząt reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. Przepisy ustawy zobowiązani są realizować przedstawiciele organów ścigania, samorządy terytorialne i wymiar sprawiedliwości. Organy administracji publicznej współdziałają z samorządem lekarsko-weterynaryjnym oraz organizacjami społecznymi, których celem jest ochrona zwierząt.

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku po nowelizacjach określa zasady postępowania ze zwierzętami. Przewiduje również kary za nie przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt. Nadzór nad przestrzeganiem tej ustawy sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. W sprawowaniu nadzoru mogą pomagać instytucje i organizacje społeczne, których statutowym działaniem jest ochrona zwierząt.

Przepisy ogólne

Ustawa o ochronie zwierząt określa w przepisach ogólnych przedmiotowy i podmiotowy jej zakres. Ustala ogólne zasady stosowania przepisów. Oznacza to, że określa zakres spraw regulowanych ustawą i podmioty, których ona dotyczy. Objaśnia również znaczenie podstawowych nazw, które zostały użyte w ustawie o ochronie zwierząt. Przepisy ogólne zawarte są w Rozdziale I ustawy o ochronie zwierząt.

Przykładowe użycie głównych nazw w ustawie i zastosowanie ich wyjaśnień:

 • Humanitarne traktowanie zwierząt, które oznacza uwzględnianie ich potrzeb z zapewnieniem opieki i ochrony.
 • Okrutne traktowanie przez które rozumie się wymienione w ustawie przypadki znęcania się nad zwierzętami.
 • Rażące zaniedbanie, które oznacza drastyczne odstępstwo od określonych w ustawie norm postępowania ze zwierzęciem. Dotyczy to zwłaszcza utrzymywania zwierzęcia w stanie brudu, zagłodzenia, w ciasnym pomieszczeniu czy w stanie nieleczonej choroby.
 • Szczególne okrucieństwo, które oznacza stosowanych przez sprawcę działań charakteryzujących się drastycznością form i metod. Ma to na względzie głównie działanie w sposób powolny lub wyszukany. To również działanie oprawcy, które ma na celu zwiększenie rozmiaru cierpień i czasu ich trwania.
 • Właściwe warunki bytowania czyli zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji zgodnie z potrzebami określonego gatunku, rasy, płci i wieku.

Poszczególne Rozdziały

Ustawa o ochronie zwierząt podzielona jest na rozdziały. Mowa jest w niej o humanitarnym traktowaniu zwierzęcia poprzez uwzględnienie jego potrzeb oraz zapewnieniu mu opieki i ochrony.

Każde zwierzę zdolne jest do odczuwania cierpienia, ponieważ jest istotą żyjącą.

Poszczególne rozdziały o ochronie zwierząt dotyczą:

 • Przepisów ogólnych (Rozdział 1)
 • Zwierząt domowych (Rozdział 2)
 • Zwierząt gospodarskich(Rozdział 3)
 • Zwierząt, które wykorzystywane są do celów rozrywkowych, filmowych, sportowych, widowiskowych i rozrywkowych oraz specjalnych (Rozdział 4)
 • Zwierząt dzikich, wolno żyjących (Rozdział 6)
 • Transportu zwierząt (Rozdział 7)
 • Zasad przeprowadzenia zabiegów lekarsko-weterynaryjnych na zwierzętach (Rozdział 8)
 • Postępowania przy uboju, uśmiercaniu i ograniczaniu populacji zwierząt (Rozdział 10)
 • Przepisów karnych w przypadku naruszania nakazów lub zakazów określonych w tej ustawi (Rozdział 11) .

Po nowelizacjach uchylone zostały dwa pierwotne rozdziały ustawy o ochronie zwierząt, czyli 5 i 9. Pozostało w sumie dziewięć obowiązujących rozdziałów z aktualnymi przepisami, których należy przestrzegać.

Kobieta zasłoniętymi oczami trzymająca w jednej ręce wagę, a w drugiej miecz.

Przepisy karne

Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje kary za nieprzestrzeganie obowiązujących w niej przepisów. Tym zagadnieniom został poświęcony Rozdział 11 tej ustawy. Został w nim przewidziany katalog niewysokich kar za czyny niedozwolone.

Przewidują one wysokość kary i odpowiedzialność karną za następujące przestępstwa:

 • Uśmiercanie zwierzę lub dokonanie ich uboju z naruszeniem przepisów oraz znęcanie się nad zwierzętami podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Działanie sprawcy czynu zabronionego ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Za wymienione przestępstwa Sąd może dodatkowo orzec tytułem środka karnego zakaz posiadania określonej kategorii zwierząt lub wszelkich zwierząt. W razie skazania za te przestępstwa Sąd orzeka nawiązkę w wysokości od 1000,00 zł do 100 000,00zł na wskazany cel, który związany jest z ochroną zwierząt.

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, Sąd może orzec zakaz posiadania określonej kategorii zwierząt lub wszelkich zwierząt, do lat 2. Osoba naruszająca określony zakazy lub nakazy podlega karze aresztu lub grzywnie.

Karalne jest również pomocnictwo i podżeganie do popełnienia czynu zabronionego.

Według ustawy karze aresztu lub grzywnie podlega również ten, kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia. W razie ukarania za to wykroczenie Sąd może orzec przepadek zwierzęcia. Katalog kar w ustawie o ochronie zwierząt jest szerszy. Przewidziane są jeszcze grzywny za określone wykroczenia.

Ustawa o ochronie zwierząt powstała w celu poprawieniu losu zwierząt. Jednak do dnia dzisiejszego niektóre z nich są nadal okrutnie traktowane, a nawet torturowane. Oprawcy istot żyjących pozbawieni są empatii i nie przestrzegają obowiązujących przepisów. Traktują oni stworzenia żyjące, jak przedmioty. Nie liczą się z ich cierpieniem i bólem. Z tego względu kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być znacznie wyższe.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

Kot himalajski

Kot himalajski

Kot himalajski to niepospolitej urody sympatyczny drapieżnik z rodziny kotowatych. Jest to średni lub duży kot, który przypomina wyglądem persa ...
Opieka nad ślimakami

Opieka nad ślimakami

Opieka nad ślimakami wymaga wiedzy i zaangażowania. Warto jest kupić specjalistyczny podręcznik w zakresie życia tych zwierząt, ich wymagań i ...
Czy ryby wydają dźwięki?

Czy ryby wydają dźwięki?

Czy ryby wydają dźwięki? To nie jest prawda, że ryby głosu nie mają. Ryby w zależności od gatunku wydają różne ...
Żywienie i zdrowie mastomysy

Żywienie i zdrowie mastomysy

Żywienie i zdrowie mastomysy to podstawa jej funkcjonowania w hodowli i amatorskim chowie. Zwierzęta przy dobrze wyważonej diecie i troskliwej ...
Jak psu założyć kaganiec?

Jak psu założyć kaganiec?

Jak psu założyć kaganiec? Założenie psu kagańca wymaga przygotowania. Należy dostosować go do rozmiaru psiego pyska. Najczęściej kaganiec w miejscach ...
Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu

Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu?

Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu? Niektóre ptaki tracą okresowo zdolność do lotu. Jest to związane z ich naturalnym środowiskiem ...