GeoZoo » Pies » Związek Hodowców Psów Rasowych ZHPR
Związek Hodowców Psów Rasowych ZHPR

Związek Hodowców Psów Rasowych ZHPR

Związek Hodowców Psów Rasowych ZHPR działa na terenie Polski, a jego siedzibą jest Częstochowa. Realizując cele statutowe Związku może działać na terenie innych państw, z uwzględnieniem ich praw. Związek posiada osobowość prawną i działa na podstawie statutu i obowiązującego prawa.

Związek Hodowców Psów Rasowych ZHPR może używać własnego logo, pieczęci, a także odznak. Członkowie Związku prowadzą hodowle psów rasowych w celu doskonalenia różnych  psich ras względem wzorca rasy. Zarząd Związku kieruje hodowlą psów rasowych.

Hodowcą jest członek związku, który posiada co najmniej jedną sukę hodowlaną lub jednego psa reproduktora. Musi być zatwierdzony również przydomek hodowlany.

Psy na wystawę zgłaszane są w sześciu grupach:


Sędziowie wystawiają następujące oceny: doskonała, bardzo dobra, dobra, dostateczne i dyskwalifikująca.

Naczelne władze Związku

Związek Hodowców Psów Rasowych ZHPR posiada odziały regionalne jednostki terenowe. Związek nie tylko prowadzi własne księgi rodowodowe psów rasowych, ale także organizuje wystawy krajowe oraz międzynarodowe i konkursy.

Naczelnymi władzami Związku są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

Po przekroczeniu w Związku liczby 200 członków Walne Zebranie Członków zastąpione jest Walnym Zebraniem Delegatów. Jeden delegat przypada na 20 członków zwyczajnych i kadencja jego trwa 2 lata. Członkowie Zarządu i Komisja Rewizyjna powoływani są na czas nieokreślony.

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne i nadzwyczajne.

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

 • Członkowie zwyczajni czyli delegaci i członkowie honorowi z głosem stanowiącym,
 • Członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

Zarząd raz na dwa lata zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane w każdym czasie przez Zarząd z jego inicjatywy. Może również odbyć  się na wniosek Komisji Rewizyjnej i 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Związku. Decyzje podjęte przez Walne Zebranie Członków są ostateczne.

Zarząd jest powoływany do kierowania działalnością Związku, którego skład wynosi od 5 do 10 członków. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes i odbywa się, nie mniej niż raz na kwartał. O posiedzeniu Zarządu powoływani są członkowie.

Komisja rewizyjna składa się w granicach 3 – 5 członków. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykle większością głosów, przy przynajmniej połowie ogólnej liczby członków. Głosowanie ma charakter jawny. Komisja Rewizyjna nadzoruje pracę Zarządu. 

Zdrowie yorkshire terriera

Członkowie Związku

Związek Hodowców Psów Rasowych ZHPR zrzesza członków. Członkami Związku mogą być wyłącznie  osoby fizyczne. Natomiast osoby prawne mogą pełnić jedynie rolę wspierającą.

W skład Związku wchodzą następujący członkowie:

 • zwyczajni,
 • honorowi,
 • wspierający.

Członek zwyczajny Związku to osoba, która:

 • ukończyła 16 lat i posiada częściową zdolność do czynności prawnej, albo
 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada nieposzlakowaną opinię  w środowisku hodowców psów rasowych.,
 • nie należy do innej organizacji kynologicznej i nie prowadzi hodowli,
 • kieruje się ideałami Związku,
 • nie została pozbawiona praw publicznych i skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego oraz przestępstwo skarbowe.

Członkiem wspierającym Związku może zostać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, która deklaruje pomoc finansową merytoryczną lub rzeczową w związku z realizacją zadaniową Związku. Członkowie wspierający nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Mogą być jedynie głosem doradczym władz Związku.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność Związku. Członkowie zwyczajni i honorowi posiadają takie same prawa. Walne Zebranie Członków akceptują członkowie honorowi Związku Hodowców Psów Rasowych ZHPR.

Cele Związku

Związek Hodowców Psów Rasowych ZHPR powstał w 2000 roku. Zrzesza właścicieli, hodowców i miłośników psów rasowych. W 2011 roku został członkiem działającej od 1976 roku Międzynarodowej Organizacji Kynologicznej o nazwie United Kennel Clubs International z siedzibą Niemczech.

Ma zaplanowane działać w określonych celach:

 • organizować i propagować szkolenia psów rasowych,
 • organizować i propagować hodowlę psa rasowego,
 • nie dopuszczać do nadmiernego i nieprzemyślanego rozrodu psów,
 • rozpowszechniać właściwy i pożądany stosunek ludzi do zwierząt,
 • upowszechniać naukową wiedzę z dziedziny kynologii,
 • współdziałać z organizacjami kynologicznymi, albo o zbliżonym zakresie działania.

Zadania Związku

Związek Hodowców Psów Rasowych ZHPR realizuje wyznaczone zadania zgodnie z zaplanowanymi celami.

Realizuje swoje cele poprzez wykonywanie następujących czynności:

 • prowadzenie Księgi Rodowodowej i innej potrzebnej dokumentacji hodowlanej,
 • organizowanie wystaw, zawodów i pokazów psów rasowych,
 • wydawanie własnych broszur, czasopism i informatorów,
 • prowadzenie serwisu internetowego,
 • organizowanie zebrań, kursów i wykładów, które upowszechniają wiedzę kynologiczną,
 • współpracowanie z organizacjami kynologicznymi i pokrewnymi,
 • wykonywanie innych zadań zgodnych ze statutem Związku.

Związek Hodowców Psów Rasowych ZHPR jako organizacja kynologiczna nie pozwala w świetle obowiązującego prawa kopiować psów. Zarząd nadaje numer hodowli. Sędzia kynologiczny dokonuje oceny psów na podstawie aktualnego wzorca rasy, która została zatwierdzona przez Związek.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top