Zapobieganie bezdomności zwierząt

Zapobieganie bezdomności zwierząt

06/05/2022 Wyłączono przez AKS
Podziel się

Zapobieganie bezdomności zwierząt wedle obowiązujących przepisów należy do zadań własnych gmin. Każdego roku gminy na podstawie uchwały zapobiegają bezdomności zwierząt, zapewniają opiekę bezdomnym stworzeniom i organizują ich wyłapywanie. Odławianie bezdomnych zwierząt może odbywać się jedynie na podstawie uchwały rady gminy.

Zapobieganie bezdomności zwierząt określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, z późniejszymi zmianami. Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu i nabywanie zwierząt na targowiskach, giełdach czy targach. Ponadto ustawa nakłada na ludzi utrzymujących zwierzęta humanitarne ich traktowanie.

Zwierzęta bezdomne

Zapobieganie bezdomności zwierząt łączy się z określonymi kosztami, które pokrywane są ze środków jednostek samorządowych.

Zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe bądź gospodarskie, które:

 • uciekły,
 • zabłąkały się,
 • porzucił je człowiek,
 • nie jest możliwe ustalenie ich właściciela,
 • nie można ustalić osoby, pod której opieką dotąd pozostawały.

Istnieją w Polsce różne stowarzyszenia, fundacje i organizacje, które działają na rzecz zwierząt w potrzebie. Niosą one pomoc niechcianym zwierzętom i bezdomnym. W każdym województwie istnieją schroniska dla zwierząt. W świetle ustawy o ochronie zwierząt schronisko takie to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi.

Schroniska muszą spełniać warunki w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych. W schroniskach można zaadoptować psa czy kota, czekającego na nowy dom. Najwięcej znajduje się tam kundelków, ale w niektórych schroniska można również nabyć psa rasowego.

Zapobieganie bezdomności zwierząt

Ograniczenie bezdomności zwierząt

Zapobieganie bezdomności zwierząt polega na ograniczeniu rozmnażania zwierząt bezdomnych. Nie należy dopuszczać do niekontrolowanego rozrodu. Właściciele zwierząt powinni wpływać na ograniczenie liczby niechcianych zwierząt.

Do najbardziej skutecznych metod w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt należą:

 • Sterylizacja lub kastracja zwierząt domowych, które nie są przeznaczone do rozmnażania. Dotyczy to szczególnie kotów wolnożyjących, których przy szybkim rozmnażaniu należy ograniczyć populację. Poza tym obligatoryjna kastracja czy sterylizacja wskazana jest w schroniskach dla zwierząt bezdomnych.
 • Znakowanie zwierząt domowych, które polega na wprowadzeniu microchipa pod skórę i zarejestrowanie w ogólnopolskiej bazie zwierząt oznakowanych. Takie zaczipowanie ułatwia znalezienie zagubionego zwierzęcia.

Zapobieganie bezdomności zwierząt

Zadania gmin

Zapobieganie bezdomności zwierząt zawarte jest w Rozdziale 2 ustawy dotyczącym zwierząt domowych. Warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt w drodze rozporządzenia określa minister właściwy do spraw administracji publicznej z ministrem właściwym do spraw środowiska. Według ustawy zabronione jest odławianie zwierząt, gdy nie ma miejsca w schronisku. Jest to możliwe wtedy, gdy stworzenie zagraża ludziom lub zwierzętom.

Zapobieganie bezdomności zwierząt odbywa się w drodze uchwały rady gminy, każdego roku do 31 marca. Określony jest wówczas program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt. Może on także obejmować plan znakowania zwierząt w gminie, sterylizacji lub kastracji z poszanowaniem praw właściciela albo opiekuna zwierząt.

Program taki obejmuje:

 • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach dla zwierząt,
 • opiekę nad kotami żyjącymi na wolności i ich dokarmianie,
 • odławianie bezdomnych zwierząt,
 • obligatoryjną kastrację bądź sterylizację przeprowadzoną w schroniskach dla zwierząt,
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 • usypianie ślepych miotów,
 • wybranie gospodarstwa rolnego, aby zapewnić miejsce zwierzętom gospodarskim,
 • zapewnienie całodobowej opieki lekarza weterynarii w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Gminy są zobowiązane określić wysokość środków finansowych i sposób ich wydatkowania do realizacji programu związanego ze zwierzętami bezdomnymi. Koszty realizacji programu ponosi gmina ze środków własnych. Każda gmina ma obowiązek przyjęcia programu według obowiązujących zasad.

Zapobieganie bezdomności zwierząt polega na wyłapaniu każdego psa bez właściciela i odwiezienia go do schroniska. Nie należy odławiać kotów wolnożyjących i kotów wychodzących. Może to nastąpić, gdy kot wymaga kastracji lub opieki weterynaryjnej. Koty dzikie powinny być regularnie dokarmiane przez ludzi. Wymagają one również schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.


ZOBACZ TAKŻE

Potrzeby starszych psów

Potrzeby starszych psów

Potrzeby starszych psów ulegają zmianie wraz z wiekiem, kondycją i stanem ich zdrowia. W miarę przybywania czworonogom lat zmniejsza się ...
Czytaj Dalej
5 Ciekawostek o kakadu

5 Ciekawostek o kakadu

5 Ciekawostek o kakadu przybliży nam bardziej życie tego egzotycznego ptaka. Papugi te są domowymi pupilami w polskich domach. Jest ...
Czytaj Dalej
Kocie sanitariaty

Kocie sanitariaty

Kocie sanitariaty są niezbędne w przypadku kotów domowych. Koty najchętniej zagrzebują swoje odchody w sypkim podłożu. Mruczki żyjące na wolności ...
Czytaj Dalej
Kury ozdobne

Kury ozdobne

Kury ozdobne to gromada: ptaków i rząd: grzebiących. Należą do rodziny kurowatych. W odróżnieniu od kury domowej to oryginalne ptaki ...
Czytaj Dalej
Opieka zwinnika Blehera

Opieka nad zwinnikiem Blehera

Opieka nad zwinnikiem Blehera nie jest skomplikowana, jeżeli zostanie zakupiony zdrowy osobnik. Decydując się na zakup ryb akwariowych trzeba sprostać ...
Czytaj Dalej
Wielkoszczur gambijski

Wielkoszczur gambijski

Wielkoszczur gambijski to królestwo: zwierząt, gromada: ssaków, rząd: gryzoni. Gatunek ten należy do rodziny malgaszomyszowatych i podrodziny wielkoszczurów. Występuje na ...
Czytaj Dalej
Psi fitness

Psi fitness

Psi fitness to określenie różnego stopnia aktywności w celu poprawienia kondycji czworonoga. Ma on wszechstronne zastosowanie w sportach kynologicznych i ...
Czytaj Dalej
Opieka nad Nestor kea

Opieka nad Nestor kea

Opieka nad Nestor kea wymaga podstawowej wiedzy i dużego zaangażowania. Przed zakupem tej papugi należy zapoznać się z jej wymaganiami ...
Czytaj Dalej
Potrzeby starszych kotów

Potrzeby starszych kotów

Potrzeby starszych kotów ulegają zmianie wraz z wiekiem i stanem ich zdrowia. W miarę przybywania kotom lat zmniejsza się ich ...
Czytaj Dalej
Jak założyć hodowlę alpak?

Jak założyć hodowlę alpak?

Jak założyć hodowlę alpak? Założenie hodowli alpak wymaga wiedzy, sumienności i zaangażowania. Nie wszyscy mogą otworzyć tego rodzaju biznes. Nie ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie zwinnika Blehera

Żywienie i zdrowie zwinnika Blehera

Żywienie i zdrowie zwinnika Blehera przekłada się na jego zachowanie i wygląd zewnętrzny. Dieta tych ryb powinna być zróżnicowana i ...
Czytaj Dalej
5 Ciekawostek o nutrii amerykańskiej

5 Ciekawostek o nutrii amerykańskiej

5 Ciekawostek o nutrii amerykańskiej przybliży bardziej styl życia tych zwierząt futerkowych. Nutrie należą do rzędu gryzoni i rodziny kolczakowatych ...
Czytaj Dalej