GeoZoo » Pies » Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych i Kotów
Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych i Kotów

Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych i Kotów

Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych i Kotów SHPRiK działa na terenie Polski z siedzibą w Bachorzynie. Hodowla psów i kotów rasowych dozwolona jest w przypadku zarejestrowania jej w ogólnokrajowej organizacji kynologicznej lub felinologicznej. W pozostałych przypadkach można rozmnażać psy i koty w celach niehandlowych.

Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych i Kotów SHPRiK powstało w 2012 roku i posiada osobowość prawną. W dniu 20 października 2015 roku Stowarzyszenie zostało członkiem Polskiego Porozumienia Kynologicznego. Wchodząc jednocześnie w szeregi Światowej Organizacji Kynologicznej World Kennel Union WKU.

Ogólne zasady Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych i Kotów SHPRiK jest utworzone na czas nieograniczony. Może używać własnego logo, pieczęci, a także odznak. Posiada własny serwis internetowy i organ prasowy. Członkowie Związku prowadzą hodowle psów rasowych w celu doskonalenia różnych psich i kocich ras względem wzorca rasy.

Zarząd Stowarzyszenia kieruje hodowlą psów i kotów rasowych. Zrzesza hodowców i miłośników zwierząt. Hodowcą jest członek stowarzyszenia, który posiada jedną lub więcej suk lub kotek hodowlanych. Wystarczy jak będzie hodował psa reproduktora lub kota reproduktora. Suka hodowlana musi mieć ukończone 15 miesięcy lub w przypadku niektórych ras 12 miesięcy.

Natomiast kotka musi mieć ukończone 12 miesięcy. Suka i kotka traci swoje uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 rok życia. Suka i kotka w przeciągu 2 lat może mieć  3 krycia. Tylko w wyjątkowych przypadkach suka lub kotka w bardzo dobrej kondycji może być dalej używana do hodowli.  

Natomiast pies reproduktor musi mieć ukończone 12 miesięcy. Dla psich bądź kocich reproduktorów nie jest ustalona ilość kryć ani górna granica wieku. Hodowca musi mieć również zatwierdzony przydomek hodowlany, który chroniony jest przez Zarząd.

Członkowie Stowarzyszenia mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności. Podstawą do wystawiania rodowodów przez Zarząd są: karta krycia i karta miotu.

Psy na wystawę zgłaszane są w sześciu grupach:

 • Grupa 1 – Owczarki i inne psy pasterskie.
 • Grupa 2 – Psy pracujące.
 • Grupa 3 – Teriery.
 • Grupa 4 – Psy myśliwskie.
 • Grupa 5 – Psy do towarzystwa.

Sędziowie wystawiają następujące oceny: doskonała, bardzo dobra, dobra, dostateczne i dyskwalifikująca. Psy rasowe zarejestrowane w  światowych federacjach należą do zwierząt drogich, gdyż liczy się czystość rasy oraz rzetelność danych rodziców i przodków. Zarejestrowane w Stowarzyszeniu hodowle prowadzone są przez miłośników i znawców określonej rasy.

Pies nieśmiały

Naczelne władze Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych i Kotów SHPRiK posiada odziały regionalne i jednostki terenowe. Stowarzyszenie nie tylko prowadzi własne księgi rodowodowe psów rasowych, ale także organizuje wystawy krajowe oraz międzynarodowe i konkursy.

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd Główny,
 • Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków to najwyższa władza Stowarzyszenia. Może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zarząd Główny raz na dwa lata zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków. Termin i miejsce obrad podaje Zarząd do wiadomości członków Stowarzyszenia na minimum 30 dni przed wyznaczonym terminem.

Decyzje Walnego Zgromadzenia Członków są ostateczne. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.

Jest ono zwoływane:

 • przez Zarząd Główny z jego inicjatywy,
 • na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 • na  pisemny wniosek minimum 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

Zarząd główny zostaje powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. W skład Zarządu wchodzi 4-7 członków. Wybierany zostaje ze swojego grona Prezes, Zastępca Prezesa, Sekretarz i Skarbnik. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest przez Prezesa.

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i Zarządu Głównego. Jest ona powoływana na czas nieoznaczony. Komisja Rewizyjna złożona jest od 3 do 5 członków. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Członkowie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych i Kotów SHPRiK zrzesza członków. Członkami Stowarzyszenia mogą być wyłącznie  osoby fizyczne. Natomiast osoby prawne mogą pełnić jedynie rolę wspierającą.

W skład Stowarzyszenia wchodzą następujący członkowie:

 • zwyczajni,
 • honorowi,
 • wspierający.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia to osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,
 • nie należy do żadnej innej organizacji kynologicznej i felinologicznej,
 • posiada nieposzlakowaną opinię wśród hodowców psów bądź kotów rasowych,
 • złożyła deklarację członkowską o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zadeklarowała opłacanie należnych składek,
 • Otrzymała pozytywną decyzję Zarządu w formie uchwały. Od decyzji odmownej można odwołać się do Walnego Zebrania Członków, których decyzja jest ostateczna.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, która deklaruje pomoc finansową merytoryczną lub rzeczową w związku z realizacją zadaniową Stowarzyszenia. Członkowie wspierający nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Mogą być jedynie głosem doradczym władz Stowarzyszenia.

Członkowi honorowemu może zostać nadana godność honorowego Prezesa Stowarzyszenia. W tym samym czasie tytuł ten może być nadany tylko jednej osobie. Nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Mogą być jedynie głosem doradczym. Członkowie zwyczajni i honorowi posiadają takie same prawa.

Związek Kynologiczny w Polsce

Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych i Kotów SHPRiK zrzesza właścicieli, hodowców i miłośników psów rasowych.

Ma zaplanowane działać w określonych celach:

 • zrzeszać miłośników hodowli oraz hodowców psów i kotów rasowych,
 • organizować i propagować hodowlę  amatorską psa rasowego i kota rasowego,
 • organizować i propagować szkolenia dla psów i kotów rasowych,
 • organizować wystawy psów i kotów rasowych,
 • wspierać i koordynować działania swoich członków,
 • rozpowszechniać właściwy i pożądany stosunek ludzi do zwierząt,
 • upowszechniać naukową wiedzę z dziedziny kynologii,
 • działać na rzecz ekologii i ochrony zwierząt,
 • propagować przestrzegania praw zwierząt,
 • współdziałać z organizacjami kynologicznymi i felinologicznymi i o podobnym działaniu.

Zadania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych i Kotów SHPRiK realizuje wyznaczone zadania zgodnie z zaplanowanymi celami.

Realizuje swoje cele poprzez wykonywanie następujących czynności:

 • prowadzenie Księgi Rodowodowej i innej potrzebnej dokumentacji hodowlanej,
 • organizowanie wystaw, zawodów i pokazów psów i kotów rasowych,
 • wydawanie własnych broszur, czasopism i informatorów,
 • prowadzenie serwisu internetowego,
 • organizowanie zebrań, kursów i wykładów, które upowszechniają wiedzę kynologiczną i felinologiczną,
 • współpracowanie z organizacjami kynologicznymi i felinologicznymi oraz pokrewnymi,
 • wykonywanie innych zadań zgodnych ze statutem Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych i Kotów SHPRiK jako organizacja kynologiczna i felinologiczna nie pozwala w świetle obowiązującego prawa kopiować psów ani kotów. Zarząd Stowarzyszenia nadaje numer hodowli. Sędzia kynologiczny dokonuje oceny psów na podstawie aktualnego wzorca rasy, która została zatwierdzona przez Stowarzyszenie.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top