GeoZoo » Zoologia » Prawne aspekty hodowli papug w Polsce
Prawne aspekty hodowli papug w Polsce

Prawne aspekty hodowli papug w Polsce

Prawne aspekty hodowli papug w Polsce dotyczy zasad ochrony ptaków egzotycznych. Zgłoszenie do rejestru spoczywa na każdym posiadaczu okazu podlegającego rejestracji. Za posiadacza papugi uważany jest jego właściciel i każdy, kto ma tytuł prawny do władania tym zwierzęciem.

Prawne aspekty hodowli papug w Polsce reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Hodowla zwierząt to sfera działalności człowieka, która związana jest przede wszystkim z utrzymaniem i reprodukcją zwierząt. Hodowla papug polecana jest przede wszystkim pasjonatom ptaków ozdobnych.

Na podstawie art. 64 niniejszej ustawy posiadacz żywych zwierząt wymienionych w załączniku A i B zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru. Załączniki te dołączone są do Rozporządzenia Rady WE nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory.

Procedury rejestracyjne papug

Prawne aspekty hodowli papug w Polsce mają na względzie zapewnienie tym ptakom odpowiednich warunków do życia. Hodowla papug wymaga wiedzy i zaangażowania. Rejestracja ich jest przejrzysta, jeżeli poznamy obowiązujące przepisy. Wystarczy zarejestrować w terminie papugi i wnieść związane z nimi opłaty.

Istnieją w związku z tym trzy rodzaje wniosków:

 • wniosek o wpis do rejestracji,
 • wniosek o zmianę danych w rejestrze,
 • wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt.

Rejestracji podlegają wszystkie gatunki papug z wyłączeniem:

 • aleksandretty obrożnej,
 • nierozłączki czerwonoczelnej,
 • nimfy,
 • papużki falistej.

Papugi należy zarejestrować w Biurze Ochrony Środowiska we właściwym urzędzie. Brane jest pod uwagę miejsce hodowli bądź przetrzymywania tych ptaków. W związku z rejestracją trzeba złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami w terminie 2 tygodni od dnia powstania tego obowiązku.

Do wniosku powinny zostać dołączone:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia papugi.
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wpis do rejestracji zwierząt lub o zmianie w rejestrze czy wykreśleniu z rejestru papugi.

Dodatkowymi dokumentami dołączonymi do wniosku są:

 • Tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego w przypadku składania obcojęzycznego dokumentu, który stwierdza legalność pochodzenia papugi. Dokument wystawiony jest przez hodowców z terenu Unii Europejskiej.
 • Pełnomocnictwo związane z rejestracją papug lub upoważnienie do odbioru zaświadczenia.
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa, żądania wydania zaświadczenia, o zmianie danych zawartych w rejestrze albo o wykreśleniu papugi z rejestru. 

Rejestracja papugi jako zwierzęcia egzotycznego lub jego wykreślenie z rejestru obowiązuje:

 • z dniem nabycia lub zbycia papugi,
 • z dniem wejścia w posiadanie papugi,
 • z dniem wwozu do Polski lub wywozu za granicę naszego kraju,
 • z dniem utraty bądź śmierci papugi.

Podmioty zwolnione z rejestracji papug

Prawne aspekty hodowli papug w Polsce należy przestrzegać w oparciu o obowiązujące przepisy. Nie wszystkie podmioty zobowiązane są rejestrować hodowane i przetrzymywane papugi.

Według ustawy o ochronie przyrody zwolnieniu podlegają:

 • Ogrody zoologiczne.
 • Podmioty czasowo przetrzymujące papugi w związku z ich leczeniem czy rehabilitacją.
 • Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, dotyczącą handlu żywymi papugami gatunków chronionych na podstawie przepisów zawartych w art. 61 ust. 1. Według tego przepisu prawnego organem zarządzającym w sprawie ochrony handlem gatunków dzikiej fauny i flory jest minister właściwy do spraw środowiska. Natomiast organ naukowy to Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

Opłata skarbowa za wpis papugi

Prawne aspekty hodowli papug w Polsce wymagają poniesienia określonych opłat. Reguluje to ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Koszty związane z rejestracją, zmianami i wykreśleniem z rejestru ponosi prowadzący hodowlę lub posiadacz papug. Hodowla zwierząt wiąże się z wysokimi kosztami i dużą odpowiedzialnością.

Opłacie skarbowej podlega:

 • Wpis do rejestru papug od każdego gatunku w kwocie 26 zł. Za wydane zaświadczenie związane z rejestracją nie ponosi się żadnych kosztów.
 • Zaświadczenie wydane o dokonaniu zmiany danych zawartych w rejestrze bądź wykreślenia papugi z rejestru w kwocie 17 zł. Za dokonanie zmiany w rejestrze i wykreślenie zwierzęcia z rejestru nie ponosi się żadnych kosztów.
 • Złożone pełnomocnictwo tytułem pełnomocnik-pełnomocnictwo w kwocie 17 zł.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi w razie niedokonanego wpisu w rejestrze lub niewydanego zaświadczenia. Zwrot opłaty następuje na wniosek posiadacza papugi, złożony bezpośrednio w urzędzie albo listownie. Za rejestrem należy poczekać do 1 miesiąca, a za wydaniem zaświadczenia do 1 tygodnia.

Zwolnienia z opłaty skarbowej

Prawne aspekty hodowli papug w Polsce nie w każdym przypadku wymagają rejestracji. Przed nabyciem wymarzonego gatunku należy sprawdzić czy znajduje się on w jednym z dwóch załączników A lub B, które dołączone są do Rozporządzenia Rady WE nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory.

Z opłaty skarbowej zwolnieni są:

 • Jednostki budżetowe.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Organizacje pożytku publicznego, które składają wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt albo wnoszą o wydanie zaświadczenia. Musi to być związane z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • Osoby, które składają wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt, jeżeli przedłożą zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 • Osoby, które udzielają pełnomocnictwa: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu albo rodzeństwu.

Status ogrodu zoologicznego

Prawne aspekty hodowli papug w Polsce dotyczą ogółu zasad przedstawiających stosunek opiekuna do tych zwierząt. Hodowla papug związanych z ich ekspozycją, w liczbie przekraczającej 50 okazów i powyżej 15 gatunków może uzyskać status ogrodu zoologicznego. Nie dotyczy to: cyrku, sklepu ze zwierzętami ani azylu dla zwierząt.

Podmiot prowadzący tego rodzaju hodowlę jest zobowiązany postępować zgodnie z art. 69 ust.1 i zapewnić warunki wskazane w art. 70 ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody. Poza tym utworzenie ogrodu zoologicznego wymaga uzyskania zgody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na podstawie art. 67 ustawy o ochronie przyrody.

Według niniejszej ustawy ogród zoologiczny powinien zostać odpowiednio urządzony i zagospodarowany teren z niezbędną infrastrukturą techniczną. Z terenem funkcjonalnie powinny być związane budynki, w których są przetrzymywane i publicznie eksponowane zwierzęta przez minimum 7 dni w roku.

Muszą zostać spełnione wymagane warunki hodowlane i utrzymywania papug w ogrodach zoologicznych. Minister właściwy do spraw środowiska określi te wymagania w drodze rozporządzenia. Będzie kierował się potrzebami biologicznymi poszczególnych gatunków papug hodowanych i utrzymywanych w ogrodach zoologicznych.

Prawne aspekty hodowli papug w Polsce przewidują też kary dla hodowców nie przestrzegających obowiązujących ustaw. Podsumowując posiadacz papugi jest zobowiązany poinformować właściwy urząd o zmianie miejsca pobytu, sprzedaży czy śmierci papugi. Jeżeli tego nie uczyni, to podlega karze aresztu lub grzywny zgodnie z art. 127 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody.